جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخ openعبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۱:۰۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریتکرار اول۰۳:۰۰
----
پرسش و پاسخ
عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۰۹:۰۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریتکرار دوم۱۱:۰۰
طلسم شکنان openسیدعقیل هاشمیزنده۱۴:۳۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۷:۳۰
دیدگاه openعبدالقادر ترشابیزنده۱۹:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریزنده۲۱:۳۰
عناوین اخبار--۲۳:۰۰
قرآن برای همهعبدالله از آلمانزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول۰۱:۰۰
خبر در ۱۰۰ ثانیه--۰۱:۳۰
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۳:۰۰
خبر در ۱۰۰ ثانیه--۰۴:۰۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار اول۰۵:۰۰
----
اخبار--۰۸:۳۰
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمی تکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۱۱:۰۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار ۱۳:۰۰
اخبار--۱۴:۰۰
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیزنده۱۴:۳۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار دوم۱۷:۰۰
تماس مستقیم تلفنیعبدالقادر ترشابی-۱۷:۳۰
----
قرآن برای همه openعبدالله از آلمانزنده۱۹:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
پادشاهی الله openدکتر کلهرزنده۲۱:۳۰
عناوین اخبار--۲۳:۰۰
به سوی هدایت openشیخ حسین المؤید روحانی و شیعه هدایت یافتهزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار اول۰۱:۰۰
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار اول۰۳:۰۰
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول۰۵:۰۰
----
اخبار--۰۸:۳۰
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار دوم۱۱:۰۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
به سوی هدایتشیخ حسین المؤید، روحانی و شیعه هدایت یافتهتکرار۱۳:۰۰
اخبار--۱۳:۰۰
زیر ذره‌بین openمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده۱۴:۳۰
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم۱۷:۰۰
تماس مستقیم تلفنیعبدالفتاح خدمتی-۱۷:۳۰
----
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۱۹:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
تضاد دلیل بطلان openامیر شکریزنده۲۱:۳۰
عناوین اخبار--۲۳:۰۰
پرسمان اندیشه openعبدالقادر ترشابیزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۱:۰۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار اول۰۳:۰۰
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول۰۵:۰۰
----
اخبار--۰۸:۳۰
زیر ذره‌بینمحمدایراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار دوم۱۱:۰۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیتکرار۱۳:۰۰
اخبار--۱۴:۰۰
آشتی با قرآن openعبدالله حیدریزنده۱۴:۳۰
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار دوم۱۷:۰۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۷:۳۰
----
---۱۹:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
پژواک openعبدالقادر ترشابیزنده۲۱:۳۰
عناوین اخبار--۲۳:۰۰
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
آشتی با قرآنعبدالله حیدریتکرار اول۰۱:۰۰
---۰۳:۰۰
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۵:۰۰
----
اخبار--۰۸:۳۰
آشتی با قرآنعبدالله حیدریتکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
---۱۱:۰۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار۱۳:۰۰
اخبار--۱۴:۰۰
حق الله openمحمدابراهیم کیانیزنده۱۴:۳۰
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۱۷:۰۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۷:۳۰
----
اسلام خالص openعبدالله حیدریزنده۱۹:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
خیانت در گزارش تاریخ openسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده۲۱:۳۰
عناوین اخبار--۲۳:۰۰
زندگی در سایه اسلام Ismail Bullockزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار اول۰۱:۰۰
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار اول۰۳:۰۰
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۵:۰۰
----
اخبار--۰۸:۳۰
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار دوم۱۱:۰۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
زندگی در سایه اسلام Ismail Bullockتکرار۱۳:۰۰
اخبار--۱۴:۰۰
اسوه openعبدالقادر ترشابیزنده۱۴:۳۰
خیانت در گزارش تاریخسید عقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۱۷:۰۰
تماس مستقیم تلفنیسیدعقیل هاشمی-۱۷:۳۰
----
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۴۵
اخبار--۲۱:۰۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/(کارشناسان مختلف)زنده۲۱:۳۰
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۲۳:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۱:۰۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول۰۵:۰۰
اخبار--۰۸:۳۰
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۰۹:۰۰
اخبار--۱۰:۳۰
عناوین اخبار--۱۲:۳۰
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده۱۳:۴۵
پرسش و پاسخ openعبدالفتاح خدمتیزنده۱۴:۳۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم۱۷:۰۰
---۱۷:۳۰
صدای ملت--۱۸:۳۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریزنده۱۹:۳۰
اخبار--۲۱:۰۰
---۲۱:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل با تهران همزمان است. دوشنبه نیم ساعت از تهران جلوتر است.