اخبارتازه های اجتماعی

در ایران ۲۰ هزار کوتاه قامت از درمان محروم اند

کوتاه قامتان، آن طیف از جامعه‌ی ایران هستند که این روزها به دلیل نبود داروی مورد نیاز، دردهای آنان دوچندان است، از یک سو نبود قانون مشخص و از سویی دیگر هزینه های بالای درمان و عدم حمایت کافی سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، درد این جامعه را دو چندان کرده است.

یکی از این مشکلات عمده این طیف از جامعه، موضوع دارو است؛ زیرا حکومت علی‌رغم تولید داروی اصلاح ژن کوتاه قامتی، نمی‌خواهد برای واردات این دارو هزینه کند.

طبق آمار جامعه‌ی کوتاه قامتان ایران، ۲۰ هزار کوتاه قامت در کشور وجود دارند.

دکمه بازگشت به بالا