اخبارایرانحقوق بشر

برنامه تحصن جمع کثیری از ریش سفیدان بلوچ مقابل استانداری در زاهدان

شبکه جهانی کلمه / جمع کثیری از ریش سفیدان، معتمدان و سران طوایف بلوچ در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ده صبح روز پنجشنبه، بیانیه تحصن در مقابل استانداری زاهدان دادند. آنها در اعتراض به تعرض جنسی به زندانیان دختر و پسر و قتل ابراهیم ریگی و کشتار های بی مهابای مردم بلوچ اقدام به این حرکت نمادین میکنند.

در متن بیانیه آمده است:
” ما ریش سفیدان و سران طوایف که اسممان ذیلا آمده در مقابل استانداری تا زمان پاسخگویی مسئولان تحصن خواهیم کرد:

حاج خوبیار شهنوازی، حاج کمال صلاح زهی، حاج عزیز احمد ریگی، حاجی لشکری ،حاج چنگیز نارویی، مهدی بامری ، حسین بامری، سردار مهدی بامری،سردار حاج چنگیز بامری ابراهیم بامری،میرزا بامری، الله بخش بامری،عبدالواحد بامری،علی بامری،سردار بهادر شهلی بر،امید بامری، علی عبدالهی، عیسی عبدالهی،حاجی موسی حمیدی،اصغر گله داری،نور محمد عبدالهی،سردار روح الله بامری،سردار ناصر هوتی، سعید شهدوست،رسول بخش بامری ابراهیم رئیسی،دولت عبدالهی،عبدلی عبدالهی،یاسر سروری،شهدوست بامری،شهدوست بامری،شیر محمد بامری،حاجی غلام رسول نارویی ،سردار علی خان،سردار ولی خان خواجه نظامی، علی رئیسی،مراد علی پور،ایوب ناروئی،سردار الهداد زیر کاری،رحیمداد بامری ،شهباز بامری،شهدوست بامری،شیخ موسی بامری، قوام بامری ،شاپور بامری،علی بامری، حاجی سید بامری،حاج بهادر بامری،مرادخان علیمرادی،رحمت مرادی، شیخ بختیار بهزادی، مراد حیدرزهی رحمدل نارویی،جعفر بامری،اسفند یار نارویی، بختیار نارویی،سردار حبیب الله رخشانی سردار ابراهیم سرحدی،سردار شیر محمد قنبر زهی، پیر محمد بامری،الله بخش عبدالهی میردوست بامری،شهسوار سپاهی ،رحیمداد جمشید زهی، ناصر بامری، رودین عبدالهی صادق سروری،شیخ پیرداد رخشانی ، عبد الصمد ناروئی،عباس بامری،محمد بامری،حمید زردکوهی،محمود عبدالهی،هوشنگ بامری ،آسا حیدر زهی،سردار مهدی خان،سردار احمد آریایی،سردار حاج شیردل سخن پرداز، پیرمحمد بامری،خیر محمد حیدرزهی،داوود بامری عبدل بامری،ناصر محمدزهی،سردار یوسف خان نارویی نصرتی،حاج دوست محمد بامری ملا داد محمد بامری،احمد نارویی ،هادی حسینی پارسا،مهدی حسینی پارسا،کدخدا چراغعلی ملک‌رئیسی،سردار لال بخش بامری،حاج ملا بهرام بامری،حسن مرادی،شفی محمد ناروئی حاج سیف الله بامری،در محمد بامری،حاتم عبدالهی، ملاحسن ملک رئیسی،حاج کمال بامری اسا شه بخش ،ملاداد رحیمی،ظریف خان ملکی، کدخدا محمد انور،مهدی عیسایی،عباس فرازند،قاسم حیدر زهی، عظیم بامری،حاجی الله رسان بامری،حاجی قلندر بامری، لشکران نارویی ،ابراهیم شه بخش،حاج چراغ میر اسفندی،حاج اسحق نوایی،حبیب الله نارویی اسفند یار رئیسی،حاج احمد عبدالهی،جعفر بامری،بختیار بامری،پرویز بامری،شهاب محمدزهی،کمال قنبری،عبد الواحد قنبری،نظر عبدالهی،آسا بامری،حنیف خان ریگی امید خان نارویی،بهمن میرکی، حاج رسول بخش بامری، ابراهیم محمد زهی میردوست قنبری، شوکت عبدالهی،عبد الرحمن شه بخش،ملنگ نارویی ،گهرام نارویی ابراهیم نارویی ،انور نارویی ، موسی بامری،رودین بامری،کمال بامری،ایوب بامری یحیی بامری،محمد دهقانی،جمعه سپاهی،مراد پیراسته،موسی عبدالرحمن،امین عبدالهی کرم شاه بامری،آقاخان نارویی،شیخ قادر بخش بامری ،سنجرخان نارویی ، مراد بخش هاشمزهی، حبیب الله خان نارویی،علی سابکی،عبدالواحد توتازهی،خالقداد براهویی عبدالرحمن هاشمزهی، امام بخش بامری،مجید خان نارویی ، نور محمد عبداللهی، قدوس خان شهنوازی ،نعمت الله خان فولادی ،رستم علی مرادی،یوسف بامری جاسم بامری،موسی بهزادی،عید محمد بامری،حسین بامری،فاضل نارویی ،عاید نارویی کریم بامری،محمد خان خواجه پناه،جاسم نارویی ، امین بامری،شریف فولادی،رحمدل حیدرزهی،جمعه بامری، هیبت بامری،علیخان خواجه نظامی، علیم خان براهویی، حمید حیدرزهی، حاج موسی بامری، سردار یحیی براهوئی، سردار جهانگیری، سردار حمید گمشادزهی، سردار علیم گمشادزهی، سردار یارمحمد گمشادزهی، ابراهیم هوت، حاجی زمان ریگی، حاجی غلام ریگی، حاجی خدارحم ریگی، حاجی سلیمان شنبه زهی، عبدالباسط پشنگ،حبیب‌الله ریگی فیروز آبادی، نظر نصرویی،حاج وحید میرجاوه، رشیدخان میرجاوه، حاجی محمد نور رحمت زهی، سردار یوسف نارویی، سردار علی بندهی،حاج مراد رحمت زهی سردار رشید عیدوزهی، میرحسین خان دلمرادزهی، عبدالله کمال زایی نسکنت، سردار ولی محمد کرد، سردار عظیم عیدوزهی، حاجی نادر کبدانی، حاجی ملنگ آنشینی، حاجی عمر دهمرده، حاجی عزیز مرادزهی، حاجی عبدالله خارکوهی، حاجی مراد شهنوازی، حاجی سرور براهویی، حاجی ناصر گرگیج، حاجی نعمت براهویی، الله بخش عبداللهی، بهادر عیسی خان شهلی بر، چنگیزخان نوابی، عیسی بامری مرادخانی، حاجی لشکری شاهوزهی، حاجی مجید اسماعیل زهی، نصرالله اسماعیل زهی ، حاجی خدانظر ایجباری، سردار شوکت ایجباری

دکمه بازگشت به بالا