اخباراهل سنت

مشکلات کارگران اهل سنت چیست؟!

کارگر اهل سنت تنها از دست ستم تضاد و فاصله فاحش طبقاتی که نتیجه یک سیستم اقتصادی غیرانسانی است رنج نمی‌برد، بلکه با اضافه شدن ستم ملی، عقیدتی و اینکه شهروند درجه پایین است کرامت انسانیش تماماً زیر سوال رفته است. نمونه این طیف این روزها در کولبری ملت کورد و سوخت بری ملت بلوچ نمایان است.

راه چاره از بین بردن این ستم‌ها تقسیم قدرت مرکز با جامعه اهل سنت ایران در یک سیستم غیرمتمرکز است، سیستمی که جامعه اهل سنت ایران را به بخشی فعال از قدرت و حاکمیت تبدیل کند و آرام آرام به تمام ستم‌های انباشته شده خاتمه دهد.

به امید روزی که ستم از جامعه خصوصاً از قشر کارگر رخت بر بندد و حقوق همگان رعایت شود.

فردین باسامی سخنگوی جبهه اهل سنت ایران

دکمه بازگشت به بالا