اخبارسیاسی

زمینه سازی برای نفوذ یا جذب نخبگان؟!

شبکه کلمه| حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور دولت در دوره روحانی در پاسخ به سپهر خلجی که از زمینه چینی دولت برای جذب نخبگان با تابعیت مضاعف خبر داده بود، نوشت: قبلا این اسمش زمینه سازی برای
نفوذ نبود؟

دکمه بازگشت به بالا