جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخ openعبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۰:۰۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریتکرار اول۰۲:۰۰
----
پرسش و پاسخ
عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۰۸:۰۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریتکرار دوم۱۰:۰۰
طلسم شکنان openسیدعقیل هاشمیزنده۱۳:۳۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۶:۳۰
دیدگاه openعبدالقادر ترشابیزنده۱۸:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۱۹:۴۵
اخبار--۲۰:۰۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریزنده۲۰:۳۰
عناوین اخبار--۲۲:۰۰
----
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول۰۰:۰۰
خبر در ۱۰۰ ثانیه--۰۰:۳۰
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۲:۰۰
خبر در ۱۰۰ ثانیه--۰۳:۰۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار اول۰۴:۰۰
----
اخبار--۰۵:۳۰
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمی تکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۱۰:۰۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
---
اخبار--۱۳:۰۰
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیزنده۱۳:۳۰
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار دوم۱۶:۰۰
تماس مستقیم تلفنیعبدالقادر ترشابی-۱۶:۳۰
----
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده۱۸:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۲۰:۳۰
--  
----
عناوین اخبار--۲۲:۰۰
قرآن برای همه
عبدالله از آلمانزنده۲۲:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار اول۰۰:۰۰
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول۰۲:۰۰
---۰۴:۰۰
----
اخبار--۰۷:۳۰
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم۱۰:۰۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار۱۲:۰۰
اخبار--۱۲:۰۰
زیر ذره‌بین openمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده۱۳:۳۰
---۱۶:۰۰
تماس مستقیم تلفنیعبدالفتاح خدمتی-۱۶:۳۰
----
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۱۸:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۱۹:۴۵
اخبار--۲۰:۰۰
تضاد دلیل بطلان openامیر شکریزنده۲۰:۳۰
عناوین اخبار--۲۲:۰۰
پرسمان اندیشه openعبدالقادر ترشابیزنده۲۲:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۰:۰۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار اول۰۲:۰۰
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول۰۴:۰۰
----
اخبار--۰۷:۳۰
زیر ذره‌بینمحمدایراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار دوم۱۰:۰۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیتکرار۱۲:۰۰
اخبار--۱۳:۰۰
آشتی با قرآن openعبدالله حیدریزنده۱۳:۳۰
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار دوم۱۶:۰۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۶:۳۰
----
تمدن ماندگارعبدالله حیدریزنده۱۸:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۱۹:۴۵
اخبار--۲۰:۰۰
پژواک openعبدالقادر ترشابیزنده۲۰:۳۰
عناوین اخبار--۲۲:۰۰
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۲۲:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
آشتی با قرآنعبدالله حیدریتکرار اول۰۰:۰۰
تمدن ماندگارعبدالله حیدریتکرار اول۰۲:۰۰
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۴:۰۰
----
اخبار--۰۷:۳۰
آشتی با قرآنعبدالله حیدریتکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
تمدن ماندگارعبدالله حیدریتکرار دوم۱۰:۰۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار۱۲:۰۰
اخبار--۱۳:۰۰
حق الله openمحمدابراهیم کیانیزنده۱۳:۳۰
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۱۶:۰۰
تماس مستقیم تلفنی--۱۶:۳۰
----
اسلام خالص openعبدالله حیدریزنده۱۸:۳۰
صدا و سیمای ملت-زنده۱۹:۴۵
اخبار--۲۰:۰۰
خیانت در گزارش تاریخ openسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده۲۰:۳۰
عناوین اخبار--۲۲:۰۰
زندگی در سایه اسلام Ismail Bullockزنده۲۲:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار اول۰۰:۰۰
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار اول۰۲:۰۰
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول۰۴:۰۰
----
اخبار--۰۷:۳۰
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار دوم۱۰:۰۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
زندگی در سایه اسلام Ismail Bullockتکرار۱۲:۰۰
اخبار--۱۳:۰۰
سیرت خلفای راشدینعبدالقادر ترشابیزنده۱۳:۳۰
خیانت در گزارش تاریخسید عقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم۱۶:۰۰
تماس مستقیم تلفنیسیدعقیل هاشمی-۱۶:۳۰
----
---۱۹:۴۵
اخبار--۲۰:۰۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/(کارشناسان مختلف)زنده۲۰:۳۰
تریبون آزاد openسیدعقیل هاشمیزنده۲۲:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز
نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
سیرت خلفای راشدینعبدالقادر ترشابیتکرار اول۰۰:۰۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول۰۴:۰۰
اخبار--۰۷:۳۰
سیرت خلفای راشدینعبدالقادر ترشابیتکرار دوم۰۸:۰۰
اخبار--۰۹:۳۰
عناوین اخبار--۱۱:۳۰
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده۱۲:۴۵
پرسش و پاسخ openعبدالفتاح خدمتیزنده۱۳:۳۰
چشم‌اندازابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم۱۶:۰۰
---۱۶:۳۰
صدای ملت--۱۷:۳۰
داستان پیامبرانابراهیم احراریزنده۱۸:۳۰
فراتر از خبر--۲۰:۳۰
---۲۰:۳۰
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز