سیاسیمقاله

شیر تو شیر ولایی!

بقلم: محمد نوری زاد:

یکی از دلایل افسردگی و وارفتگی سپاه و بیت رهبری، که باعث تب و لرزشان شده و بناچار فتیله ی اینترنت و تلگرام را پایین کشانده اند، رخدادهایی ست که قرار است پی در پی آشکار شود و لابد چند و چون این رخدادها نباید در میان مردم دست بدست شود!

از خروج آمریکا از برجام که بگذریم، و از موشکباران مواضع سپاه در سوریه نیز، و از سرکشی بهای دلار نیز، و از تنگناها و بن بست های فروش نفت ایران نیز، و از شانه خالی کردن روسیه از حمایت ملایان نیز، این داستان انتقال هزاران سند دست اول سپاه به اسراییل، می تواند دلیل بنیادین غمباد و پژمردگی و خاموشی و سرافکندگی و بهم ریختگی و شرمندگی و وادادگی و بیچارگی و تحقیر شدید سپاه و بیت رهبری باشد.

من بسیار پیش از این، چه در نوشته ها و چه در مصاحبه ها و سخنان خود، همیشه به جاسوسان خانه کرده در دل سپاه تآکید ورزیده ام. این جاسوسان، آدمهای تابلو دار و مآموران مو طلایی و اسراییلی نیستند. بل سرداران و سرهنگ ها و کارکنان و متخصصان خود سپاه اند. با ریش و تسبیح و پیشانی های پینه بسته و نماز شب و دعاهای سوزناک ” از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا “!!

با اطمینان می گویم: بیت رهبری و سرداران ایرانخوار سپاه، لب تر کنند اگر که این اسناد دروغین است و آمیخته به بولوف، اسراییل ای بسا اسنادی رو بکند هم از ریز به ریز فعالیت های آنچنانی سپاه، و هم از بساط منقل و وافور حضرات!

پیشنهاد می کنم: رهبر اگر از این پس هرگاه به اشتهای بیرون ریختن دشمن دشمن دشمن دشمن دچار شد، نگاهش را از اسراییل و آمریکا، به اطرافیان سپاهی و اطلاعاتی و ملایان دم دستش بگرداند. اطرافیانی که اشک ریزان پشت سرش نماز می خوانند و بسیار غلیظ در ولایتش ذوب اند.

قتل های زنجیره ای که پای وزارت اطلاعات را به کشتار معترضان مدنی کشاند، اعتماد حضرت رهبری از مآموران اطلاعات به سمت برادران سپاه کوچید، بی آنکه بداند نطفه ی غلیظ سپاه را اسراییل و آمریکا و شوروی سابق و روسیه ی فعلی بسته اند. با کوچ طراحی شده ی اعتماد رهبری از وزارت اطلاعات به سپاه، هم وزارت اطلاعات به سرشکستگی و وادادگی مفرط در برابر سپاه دچار شد، و هم رسمآ خود رهبر بازیگر اراده ی سرداران و مآمورانی شد که بظاهر از مخلصین و چاکران ولایی حضرتش بودند اما در خفا مزد بگیر اسراییل. اینان ریز به ریز بر دهان رهبر الفاظ می نشاندند و برای خواسته های اسراییل و آمریگا و روسیه از وی امضاء می ستاندند!

با رو شدن کوهی از اسناد برده شده ی داخل سپاه و بیت به اسراییل، این روزها گرچه روزهای بهت و بی چارگی نظام است، اما روزهای شنگولی و سرمستی مآموران وزارت اطلاعات نیز هست تا از تماشای سرشکستگی و افتضاح بزرگ سرداران و ملایان سپاه در پوست نگنجند! بی آنکه بدانند همین سرخوشی و شنگولی اطلاعاتی ها، دقیقآ نقطه ی شروع نقش تازه ی اطلاعاتی ها برای اسراییل است.

خلاصه این روزها در سپاه و بیت و اطلاعات، بک شیر تو شیری ست تماشایی! بارها نوشته و گفته ام: ملایان، غاصبان فرصت های بی بازگشت این سرزمین اند و بخاطر عرضه و لیاقتی که در هیچ زمینه ندارند، سوژه ی بسیار مناسبی اند برای نفوذ جاسوسان و زیرکترها در هرکجا ! بمانیم و ورق به ورق افتضاحات تازه تر این جماعت ایرانخوار را بنگربم و در خود بگدازیم از بی پناهی و اسارت و غارت شدگی ایران و ایرانی!

منبع : کانال تلگرامی نویسنده

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه  نیست.

دکمه بازگشت به بالا