سیاسیمقاله

پرستو فروهر رسانه ندارد.

تقی رحمانی
پرستو فروهر رسانه ندارد. اقای حسام الدین اشنا رسانه و قدرت دارد.
تاریخ را باب میل هر زمان مطابق منافع خود تعریف می کند.
داستان تلخ قتل های زنجیره ای شفاف نشد. پس مدام دستخوش تحریف و تبیین های جور واجور می شود.
فروهر ها را کشته اند اول گفتند اختلاف خانواده گی بود.
بعد گفتند اختلاف حزبی بوده .
بعد گفتند نیروی خودسر بوده.
بعد گفتند از وزرات اطلاعات بوده .
بعد گفتند کار خارجی بوده یعنی نفوذی ها.
بعد گفتند این ها خطر نداشتند که کشته شدن پس توطئه نفوذی ها بوده است.
تاریخ در دست حاکمان کوزه شیشه ای سوراخی شده که هر بار چیزی درون ان می ریزند.
منبع : کانال تلگرام نویسنده
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

دکمه بازگشت به بالا