جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناساتید کیانی، ضیایی و احراریزنده01:00
اخبار--02:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--10:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--12:30
اخبار--14:00
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیزنده14:30
پرسش و پاسخشیخ عبدالفتاح خدمتیزنده17:00
نسیم غفرانسیدعقیل هاشمیزنده19:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--19:30
اخبار--21:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناساتید هاشمی، خدمتی و کلهرزنده01:00
اخبار--02:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار09:00
اخبار--10:30
عناوین اخبار--12:30
اخبار--14:00
اسوهعبدالقادر ترشابیزنده14:30
پرسش و پاسخشیخ عبدالفتاح خدمتیزنده17:00
نسیم غفرانعبدالقادر ترشابیزنده19:00
اخبار--21:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناساتید کیانی، ترشابی و اسدی‌نیازنده01:00
اخبار--02:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
اخبار--10:30
عناوین اخبار--12:30
اخبار--14:00
زیر ذره‌بیندکتر حبیب‌الله ضیاییزنده14:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده17:00
نسیم غفرانمحمدباقر سجودیزنده19:00
اخبار--21:00
عناوین اخبار--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناساتید هاشمی، ضیایی و عالی-01:00
اخبار--02:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
عناوین اخبار--12:30
اخبار--14:00
درس‌هایی از تاریخمحمدباقر سجودیزنده14:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده17:00
عناوین اخبار--19:00
نسیم غفرانمحمدابراهیم کیانیزنده19:00
اخبار--21:00
عناوین اخبار--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناساتید کیانی، خدمتی و احراریزنده01:00
اخبار--02:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
درس‌هایی از تاریخمحمدباقر سجودیتکرار دوم09:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--10:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--12:30
اخبار--14:00
حق اللهمحمدابراهیم کیانیزنده14:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده17:00
نسیم غفراندکتر عبدالحمید عالیزنده19:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--19:30
اخبار--21:00
عناوین اخبار--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآناستاد هاشمی و ترشابی-01:00 
اخبار--02:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم09:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--10:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--12:30
اخبار--14:00
شیعه صفوی، مذهب دروغمحمدباقر سجودیزنده14:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده17:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودیتکرار19:00
نسیم غفراندکتر خبیب الله ضیاییزنده19:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--19:30
اخبار--21:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
چشمه سار قرآنمحمدباقر سجودیزنده01:00
اخبار--02:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
شیعه صفوی، مذهب دروغمحمدباقر سجودیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
عناوین اخبار--12:30
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده13:45
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده17:00
نسیم غفرانابراهیم احراریزنده19:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--19:30
اخبار--21:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--22:30
پخش مستقیم نماز تراویح از مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.