جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار اول 01:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول 03:00
قرآن برای همه عبدالله از آلمان تکرار اول 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
اخبار - - 08:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم 09:00
تضاد دلیل بطلان امیر شکریتکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
همگام با صحابه ابراهیم احراریتکرار اول 13:00
اخبار - - 14:00
آشتی با قرآنابراهیم کیانی/عبدالله حیدریزنده 14:30
قرآن برای همه عبدالله از آلمان تکرار دوم 17:00
دنیای جوان سید عقیل هاشمی تکرار 18:30
نسیم بیداری عادل اسدی نیا زنده 19:30
اخبار - - 21:00
سریال عمر رضی الله عنه - - 22:00
اخبار - - 23:00
بررسی سریال عمر رضی الله عنه -زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
آشتی با قرآنابراهیم کیانی/عبدالله حیدریتکرار اول 01:00
نسیم بیداری عادل اسدی نیا تکرار اول 03:00
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
اخبار - - 08:30
آشتی با قرآنابراهیم کیانی/عبدالله حیدریتکرار دوم 09:00
نسیم بیداری عادل اسدی نیاتکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول 13:00
اخبار - - 14:00
اسوهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیزنده 14:30
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
تابشی از قرآن محمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیایی زنده 19:30
اخبار - - 21:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده 21:30
اخبار - - 23:00
تریبون آزاد سید عقیل هاشمی زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
اسوهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار اول 01:00
تابشی از قرآن محمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیایی تکرار اول 03:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
اخبار - - 08:30
اسوهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار دوم 09:00
تابشی از قرآن محمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
تریبون آزاد سید عقیل هاشمی تکرار اول 13:00
اخبار - - 14:00
زیر ذره‌بینابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده 14:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
پژواکعبدالقادر ترشابیزنده 19:30
اخبار - - 21:00
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریزنده 21:30
مناظره سیدعقیل هاشمی/محمدباقر سجودی زنده 23:00
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار شنبه 00:30
زیر ذره‌بینابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول 01:00
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول 03:00
دفاع از اهل‌بیتابراهیم کیانی/عبدالله حیدریتکرار اول 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار 08:30
زیر ذره‌بینابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم 09:00
پژواک عبدالقادر ترشابی تکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
اخبار - - 14:00
طلسم‌شکنانسیدعقیل هاشمیزنده 14:30
دفاع از اهل‌بیتابراهیم کیانی/عبدالله حیدریتکرار دوم 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
مفاهیم قرآنابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییزنده 19:30
اخبار - - 21:00
دیدگاهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیزنده 21:30
اخبار - - 23:00
دنیای جوان سید عقیل هاشمی زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول 01:00
مفاهیم قرآنابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار اول 03:00
دیدگاهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار اول 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
اخبار - - 08:30
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار دوم 09:00
مفاهیم قرآنابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
دنیای جوان سیدعقیل هاشمی تکرار اول 13:00
اخبار - - 14:00
اسلام خالصسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریزنده 14:30
دیدگاهابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار دوم 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
بازنگری اندیشهابراهیم احراریزنده 19:30
اخبار - - 21:00
سریال عمر رضی الله عنه - - 22:00
اخبار - - 23:00
بررسی سریال عمر رضی الله عنه -زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناس نوع برنامه تهران
اسلام خالصسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری تکرار اول 01:00
بازنگری اندیشهابراهیم احراری تکرار اول 03:00
سریال عمر رضی الله عنه- تکرار 05:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی - 08:00
اخبار - - 08:30
اسلام خالصسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری تکرار دوم 09:00
بازنگری اندیشه ابراهیم احراری تکرار دوم 11:00
اخبار - - 12:30
سخنی با ناباوران محمدباقر سجودی تکرار اول 13:00
اخبار - - 14:00
شیعه صفوی، مذهب دروغمحمدباقر سجودی زنده 14:30
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
سعادت انسان عادل اسدی‌نیا زنده 19:30
اخبار - - 21:00
میزگرد هفته سیدعقیل هاشمی/(کارشناسان مختلف) زنده 21:30
اخبار - - 23:00
حقوق اقوام استاد عبدالهادی گمشادزهی زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شیعه صفوی، مذهب دروغ محمدباقر سجودیتکرار اول 01:00
سعادت انسان عادل اسدی نیا تکرار اول 03:00
میزگرد هفتهسیدعقیل هاشمی/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول 05:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودی- 08:00
اخبار - - 08:30
شیعه صفوی، مذهب دروغ محمدباقر سجودیتکرار دوم 09:00
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار شنبه 11:00
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار چهارشنبه 12:30
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده 13:45
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده 14:30
میزگرد هفتهسیدعقیل هاشمی/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم 17:00
صبح کلمه محمدباقر سجودی تکرار 19:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریزنده 19:30
قرآن برای همه عبدالله ازآلمان زنده 21:30
سریال عمر رضی الله عنه - تکرار چهارشنبه 23:00
همگام با صحابه ابراهیم احراری زنده 23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: ساعت کابل یک ساعت از تهران جلوتر است. دوشنبه یک و نیم ساعت جلوتر و مکه نیم ساعت عقب‌تر است.