جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار اول00:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول02:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول04:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-07:00
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم08:00
تضاد دلیل بطلان امیر شکریتکرار دوم10:00
نسیم کارونمهدی هاشمیتکرار اول12:00
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیزنده13:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیدکتر حبیب الله ضیایی-16:30
صدای ملت--17:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار صبح18:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده18:30
اخبار--20:00
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریزنده20:30
سریال خالد بن ولید--21:30
عناوین اخبار--22:00
سعادت انسانعادل اسدی نیازنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول00:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--00:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول02:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--03:00
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریتکرار اول04:00
سریال خالد بن ولید-تکرار05:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-07:00
اخبار--07:30
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
سعادت انسانعادل اسدی نیاتکرار اول12:00
اخبار--13:00
اسوهعبدالقادر ترشابیزنده13:30
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیابوعلی (موضوع وصیت و میراث)-16:30
صدای ملت--17:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار18:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانزنده18:30
اخبار--20:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
راه هدایتشیخ حسین المؤید روحانی و شیعه هدایت یافتهزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار اول00:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار اول02:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول04:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-07:00
اخبار--07:30
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
راه هدایتشیخ حسین المؤید، روحانی و شیعه هدایت یافتهتکرار12:00
اخبار--13:00
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده13:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالفتاح خدمتی-16:30
صدای ملت--17:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار18:00
دیدگاهعبدالقادر ترشابیزنده18:30
اخبار--20:00
نسیم بیداریعادل اسدی نیازنده20:30
سریال خالد بن ولید--21:30
عناوین اخبار--22:00
بازنگری اندیشهابراهیم احراریزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول00:00
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار اول02:00
نسیم بیداریعادل اسدی نیاتکرار اول04:00
سریال خالد بن ولید-تکرار05:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-07:00
اخبار--07:30
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
بازنگری اندیشهابراهیم احراریتکرار12:00
اخبار--13:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده13:30
نسیم بیداریعادل اسدی نیاتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالقادر ترشابی-16:30
صدای ملت--17:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار18:00
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییزنده18:30
اخبار--20:00
پژواکعبدالقادر ترشابیزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول00:00
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار اول02:00
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول04:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-07:00
اخبار--07:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
تریبون ازادسیدعقیل هاشمیتکرار اول12:00
اخبار--13:00
حق اللهمحمدابراهیم کیانیزنده13:30
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیمحمدابراهیم کیانی-16:30
صدای ملت--17:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار18:00
تابشی از قرآندکتر حبیب‌الله ضیاییزنده18:30
اخبار--20:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده20:30
سریال خالد بن ولید--21:30
عناوین اخبار--22:00
 پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار اول00:00
تابشی از قرآندکتر حبیب الله ضیاییتکرار اول02:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول04:00
سریال خالد بن ولید-تکرار05:30
اخبار--07:30
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
تابشی از قرآندکتر حبیب الله ضیاییتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیتکرار12:00
اخبار--13:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده13:30
خیانت در گزارش تاریخسید عقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیسیدعقیل هاشمی-16:30
صدای ملت--17:30
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیزنده18:30
اخبار--20:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/(کارشناسان مختلف)زنده20:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول00:00
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیتکرار اول02:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول04:00
اخبار--07:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده12:45
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده13:30
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیابراهیم احراری-16:30
صدای ملت--17:30
تضاد دلیل بطلانامیر شکریزنده18:30
بینش صحیح اهل سنتعبدالحمید عالیزنده19:30
اخبار--20:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده20:30
نسیم کارونمهدی هاشمیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.