سیاسیمقاله

منطق کیهانی

اجلال قوامی، روزنامه نگار کرد ایرانی درباره استراتژی روزنامه کیهان نوشت:

روزنامه کیهان در دفاع از مهدی تاج نوشت که؛ دلال ها علیه او سمپاشی و لجن پراکنی می کنند.البته این نوع ادبیات نوشتاری کیهان غریب به نظر نمی آید و در این چند دهه این روزنامه منتقدان و دگراندیشان را با بدترین الفاظ و رکیک ترین کلمات نواخته است.

حال در دفاع از تاج هم منتقدان و مخالفان او را دلال می نامد.

به راستی این چه منطقی است که هر کس با او نیست و مثل آنها فکر نمی کند و نمی اندیشد را آماج تهمت و تخریب قرار می دهد.

کیهان که ارگان رسمی حاکمیت است و از بودجه های آنچنانی بهره می برد و بر خوان رنگین نشسته است و باید در چارچوب های حرفه ای حرکت کند که در این سالها تماما به عنوان یک رسانه خطی و پرخاشگر عمل کرده است.روزنامه ای که هم تهدید می کند و هم پرونده سازی می کند و هم پاسخگو نیست و در هیچ محکمه ای هم محکوم نشده است.کیهان آزاد است تا هر چه می خواهد بنویسد اما آیا این حق برای دیگران لحاظ می شود؟

دکمه بازگشت به بالا