اخباراقتصادیایرانتازه های اجتماعیتصویریکار و کارگری

چند تشکل کارگری و بازنشستگان: راهی جز خیابان باقی نمانده است

شبکه کلمه| چند تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در ایران روز پنجشنبه نهم فروردین، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «راهی جز ثابت‌قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان این موضوع را در پاسخ به دو پرسش نوشتند، این که «چرا به رغم مواجهه جمهوری اسلامی با بحران های عمیق و وجود فقر و سیه روزی در گستره وسیعی از جامعه، روی آوری مردم به سوی یک تغییر بنیادی در جامعه کُند است، و دیگر این که آیا فقط سرکوب های خشن و محدودیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی مانع شکل گیری جنبش های وسیع مردمی به ویژه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان می شود؟»

تشکل‌های امضا کننده بیانیه اشاره کردند که «اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تجمع‌هایی که به کرات در مراکز مختلف کارگری، از کارگران مراکز صنعتی گرفته تا پرستاران، معلمان به ویژه بازنشستگان شاهد آن هستیم و نیز اعتراضات زنان، دانشجویان، روشنفکران و غیره همگی بر امر نارضایتی وسیع توده ها دلالت دارند.»

در سال گذشته، شمار زیادی اعتراض و اعتصاب از سوی کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران انجام شد.

دکمه بازگشت به بالا